Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa

W związku z zaplanowanym przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty w dniach 11-19 maja 2023 r. Mazowieckim Tygodniem Bezpieczeństwa, w naszej szkole podjęto  szereg działań mających na celu przypomnienie i uświadomienie uczniom ważnych kwestii związanych z ich szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Na wielu lekcjach nauczyciele prezentowali materiały edukacyjne dotyczące higieny, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, praw i obowiązków w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. Zajęcia uwzględniały wielorakie formy aktywności tak,  aby każdy uczeń wiedział, jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach, których może doświadczyć. Podejmowane działania służyły upowszechnieniu przepisów ruchu drogowego, wykształciły chęci i umiejętności dbania  o sprzęt sportowy i  rekreacyjny oraz nawyki właściwego, bezpiecznego i odpowiedzialnego z niego korzystania.
W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w naszej szkole odbyły się także dwa spotkania z funkcjonariuszem policji. Jedno z nich, dla klas IV i V, dotyczyło przede wszystkim bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdyż zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły  podstawowej, nasza szkoła zapewnia możliwość uzyskania karty rowerowej przez ucznia, który ukończył  10 lat. Spotkanie to było z pewnością bardzo cenne dla uczniów, którzy w tym roku szkolnym przygotowują się do egzaminu w celu uzyskania swojego pierwszego prawa jazdy.
Kolejne ze spotkań z funkcjonariuszem policji, dla klas VI, obejmowało tematykę praw i obowiązków nastolatków w zakresie relacji społecznych oraz bezpieczeństwa w sieci. Miało ono na celu uświadomienie nastolatkom odpowiedzialności za słowa i czyny, a także wpływu tychże na bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne ich samych oraz ich rówieśników.
O bezpieczeństwie mówimy w szkole każdego dnia, gdyż funkcjonowanie w tak dużej społeczności po prostu tego wymaga. Jednak z pewnością bardzo ważne jest podkreślenie tej tematyki m.in. poprzez inicjatywy takie jak Tydzień Bezpieczeństwa.

Przedszkolaki z SP nr 3 w Przysusze również wzięły czynny udział w Mazowieckim Tygodniu Bezpieczeństwa, ogłoszonym przez  Wojewodę Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  W dniach 11-19 maja w tematykę zajęć wplatane były zagadnienia związane z zasadami właściwego zachowania się w różnych sytuacjach. Wychowawcy uczulali dzieci na zachowanie bezpieczeństwa podczas spacerów w pobliżu jezdni, właściwe przejście przez pasy czy zachowanie się w pobliżu pasieki pszczół. Cennymi lekcjami były odwiedziny w PSP w Przysusze i w ZS nr 2 w Przysusze, podczas których przedszkolaki dowiedziały się, jak powinny się zachować podczas pożaru czy burzy oraz jakimi narzędziami posługuje się w swej pracy fryzjer, a także, jakie niebezpieczeństwo może spowodować urządzenie podłączone do prądu. Ciekawą lekcją bezpieczeństwa były także warsztaty przeprowadzone przez grupę wykwalifikowanych ratowników medycznych Team Rescue.