Deklaracja dostępności

Opublikowano 20.12.2020r.

Aktualizacja 08.01.2024 r.

Zespół Placówek Oświatowych w Przysusze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Przysusze.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz narzędzia do oceny dostępności strony http://checkers.eiii.eu. Wynik oceny dla strony www.zpo.edu.pl wynosi 99,55 (wynik maksymalny to 100).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Osobą kontaktową jest p. Agnieszka Walaszczyk, sekretariat@pgprzysucha.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (048) 675 25 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja zadania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zadania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Warszawska 45

 1. Do szkoły prowadza 4 wejścia: wejście główne, wejście przez szatnię, wejście przez halę sportową, wejście z boiska. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Wejście główne, przez szatnię i przez halę sportową wyposażone są w podjazdy dla wózków.
 2. W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. Nie ma windy.
 3. W budynku szkoły jest zamontowana platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych. Nie ma zamontowanych informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Na terenie placówki znajduje się parking (obok wejścia do hali sportowej) z wyznaczonymi dwoma miejscami postojowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 6. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

ul. Skowyry 41

 1. Do szkoły prowadzą 2 wejścia: wejście główne, wejście od podwórka. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Wejścia wyposażone są w podjazdy dla wózków.
 2. W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów sa zgodne z prawem budowlanym. Budynek jest jednokondygnacyjny nie ma windy.
 3. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość korzystania z okolicznych miejsc parkingowych. Przed szkołą znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 6. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.